کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

رشته مهندسی صنایع در چندین سال گذشته دانشجویان بسیاری را به سمت دانشکده های خود جذب کرده است و دانشکده های بسیاری این رشته را به صورت تخصصی آموزش می دهند. رشته ی مهندسی صنایع در گروه آزمایشی علوم ریاضی قرار دارد برای اشنایی و معرفی بیشتر برای شما داوطلبان لازم دانستیم بگوییم که رشته مهندسی صنایع به طراحی وو بهبود مواد ، اطلاعات، تجهیزات، انرژی و انسان می پردازد. در بازار رقابتی این روزها باید افرادی باشند که شرکت ها و سازمان ها را در جهت استفاده بهینه از منابع موجود مالی و غیرمالی هدایت نمایند. به طور کلی یک مهندس صنایع به دنبال راه هایی برای افزایش دادن بهروه وری نیروی انسانی ، روش ها و تکنولوژی می باشد.

همچنین مرکز ایران مشاوره  در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 ،چندین نمونه  از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده اند.

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 159 رتبه کشوری : 249
نام درس درصد
ادبیات فارسی 64%
عربی 90%
معارف 81%
زبان 77%
ریاضیات 77%
فیزیک 76%
شیمی 68%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی شریف – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 218 رتبه کشوری : 721
نام درس درصد
ادبیات فارسی 77%
عربی 60%
معارف 65%
زبان 78%
ریاضیات 62%
فیزیک 74%
شیمی 56%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 304 رتبه کشوری : 982
نام درس درصد
ادبیات فارسی 69%
عربی 80%
معارف 76%
زبان 58%
ریاضیات 54%
فیزیک 70%
شیمی 51%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی تهران– روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 201 رتبه کشوری : 2933
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 62%
معارف 78%
زبان 50%
ریاضیات 42%
فیزیک 60%
شیمی 39%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 857 رتبه کشوری : 1406
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 66%
معارف 84%
زبان 88%
ریاضیات 44%
فیزیک 52%
شیمی 51%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 100 رتبه کشوری : 1618
نام درس درصد
ادبیات فارسی 74%
عربی 20%
معارف 100%
زبان 39%
ریاضیات 42%
فیزیک 70%
شیمی 38%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 630 رتبه کشوری : 2031
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 92%
معارف 73%
زبان 33%
ریاضیات 52%
فیزیک 59%
شیمی 33%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی علم وصنعت ایران – تهران – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 312 رتبه کشوری : 4269
نام درس درصد
ادبیات فارسی 63%
عربی 83%
معارف 71%
زبان 39%
ریاضیات 38%
فیزیک 47%
شیمی 27%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1548 رتبه کشوری : 2560
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 56%
معارف 64%
زبان 56%
ریاضیات 44%
فیزیک 60%
شیمی 41%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1197 رتبه کشوری : 3775
نام درس درصد
ادبیات فارسی 80%
عربی 50%
معارف 80%
زبان 48%
ریاضیات 30%
فیزیک 45%
شیمی 33%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 935 رتبه کشوری : 2992
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 88%
معارف 78%
زبان 68%
ریاضیات 33%
فیزیک 46%
شیمی 35%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران – روزانه – منطقه 3 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 340 رتبه کشوری : 4559
نام درس درصد
ادبیات فارسی 81%
عربی 28%
معارف 96%
زبان 78%
ریاضیات 17%
فیزیک 35%
شیمی 29%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1980 رتبه کشوری : 3308
نام درس درصد
ادبیات فارسی 57%
عربی 58%
معارف 92%
زبان 66%
ریاضیات 31%
فیزیک 51%
شیمی 33%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2717 رتبه کشوری : 8036
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 35%
معارف 83%
زبان 35%
ریاضیات 25%
فیزیک 34%
شیمی 17%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی الزهرا – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2124 رتبه کشوری : 3584
نام درس درصد
ادبیات فارسی 73%
عربی 64%
معارف 52%
زبان 52%
ریاضیات 42%
فیزیک 50%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی الزهرا – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1520 رتبه کشوری : 4747
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 39%
معارف 42%
زبان 53%
ریاضیات 45%
فیزیک 58%
شیمی 23%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2695 رتبه کشوری : 4597
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45%
عربی 42%
معارف 78%
زبان 44%
ریاضیات 31%
فیزیک 57%
شیمی 34%

رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی خوارزمی تهران – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 1584 رتبه کشوری : 4907
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55%
عربی 32%
معارف 61%
زبان 50%
ریاضیات 27%
فیزیک 75%
شیمی 26%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6493 رتبه کشوری : 12196
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 33%
معارف 76%
زبان 76%
ریاضیات 19%
فیزیک 35%
شیمی 7%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی بوعلی سینا همدان – روزانه – منطقه 2 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5360 رتبه کشوری : 15081
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 39%
معارف 43%
زبان 25%
ریاضیات 19%
فیزیک 51%
شیمی 9%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *