آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647

 رتبه در سهمیه  رتبه کشوری  سهمیه قبولی جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره کارنامه
97 149 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
574 989 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی نفت دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه نمایش کارنامه
576 992 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
729 1284 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
737 1301 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
792 1396 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
849 1499 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1325 2379 منطقه 1 مرد تهران مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
2160 4041 منطقه 1 زن شیراز مهندسی نفت دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2274 4283 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) روزانه نمایش کارنامه
2863 5420 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
3035 5799 منطقه 1 مرد تهران مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3117 5958 منطقه 1 مرد پردیس مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
3258 6209 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
3451 6603 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
4295 13968 منطقه 1 زن سبزوار مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه نمایش کارنامه
4498 8905 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) روزانه نمایش کارنامه
4754 9499 منطقه 1 زن تهرانسر مهندسی نفت دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) روزانه نمایش کارنامه
5570 11344 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی نفت دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) روزانه نمایش کارنامه
5887 12033 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
5988 12228 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی نفت دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
6629 13784 منطقه 1 زن تبریز مهندسی نفت دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
7175 15065 منطقه 1 مرد تهران مهندسی نفت دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) روزانه نمایش کارنامه
8481 18194 منطقه 1 مرد تهران مهندسی نفت دانشکده فنی ومهندسی گرمسار روزانه نمایش کارنامه
9718 21299 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه نمایش کارنامه
10606 23543 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه نمایش کارنامه
139 486 منطقه 2 مرد کرمانشاه مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
298 1074 منطقه 2 مرد خوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
342 1241 منطقه 2 مرد زاهدان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
397 1444 منطقه 2 مرد آباده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
398 1456 منطقه 2 مرد چالوس مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
410 1508 منطقه 2 مرد لنگرود مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
445 1631 منطقه 2 مرد کرج مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
487 1779 منطقه 2 مرد شهریار مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
503 1846 منطقه 2 مرد مراغه مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
505 6953 منطقه 2 مرد الوند مهندسی نفت دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) روزانه نمایش کارنامه
515 1908 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
515 1908 منطقه 2 مرد امیرکلا مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
541 2011 منطقه 2 مرد رشت مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
559 2080 منطقه 2 زن همدان مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
637 2341 منطقه 2 مرد سنندج مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
653 2406 منطقه 2 زن همدان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
743 2733 منطقه 2 مرد آمل مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
748 2746 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
766 2806 منطقه 2 مرد مرند مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
851 3111 منطقه 2 مرد ساری مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
910 3279 منطقه 2 مرد رامسر مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
1137 2008 منطقه 2 مرد تهرانسر مهندسی نفت دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1176 4147 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1312 4597 منطقه 2 مرد بابل مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
1353 4746 منطقه 2 مرد اراک مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1553 5400 منطقه 2 مرد اراک مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1570 5462 منطقه 2 زن یزد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1570 5462 منطقه 2 زن یزد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1603 5569 منطقه 2 مرد فلاورجان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1656 5727 منطقه 2 مرد زنجان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1716 5935 منطقه 2 مرد خمینی شهر مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1809 6283 منطقه 2 زن اصفهان مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1809 6283 منطقه 2 مرد نهاوند مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) روزانه نمایش کارنامه
1943 6753 منطقه 2 مرد همدان مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
1960 6817 منطقه 2 مرد کرمان مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
2011 6977 منطقه 2 مرد سیرجان مهندسی نفت دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2046 7110 منطقه 2 مرد اهواز مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه نمایش کارنامه
2084 7226 منطقه 2 مرد بندرگناوه مهندسی نفت دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2115 7298 منطقه 2 زن تبریز مهندسی نفت دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
2301 7828 منطقه 2 زن سامان مهندسی نفت دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
2351 7985 منطقه 2 مرد شاهرود مهندسی نفت دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه نمایش کارنامه

رشته مهندسی نفت یکی از زیر مجموعه های گروه ریاضی می باشد که به گونه ای در حیات و بقای انسان تاثیر گذار است. اگر بخواهیم تعریفی از این رشته ارائه دهیم، باید بگوییم که رشته مهندسی نفت کاربرد دانش، فناوری، ریاضیات و اقتصاد در فرایند اکتشاف، استخراج، برآورد مخزن و توسعه نفت، گاز و سایر ترکیبات هیدروکربنی از مخازن زیرزمینی و انتقال آنها به پالایشگاه، صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده‌ است. این رشته دارای 4 گرایش مهندسی اکتشاف، مهندسی حفاری، مهندسی مخازن، مهندسی بهره برداری می باشد که داوطلبان بعد از پذیرفته شدن در این رشته برای دریافت مدرک کارشناسی ملزم به گذراندن 150 واحد درسی می باشند.

گرایش مهندسی اکتشاف: این رشته ارتباط نزدیکی با زمین شناسی دارد، در واقع ابتدا به وسیله دستگاه لرزه نگار محل حوزه نفتی برای استخراج مشخص می گردد و همچنین این کار به وسیله فرستادن امواج صورتی و اندازه گیری موج منعکس شده، مناطق نفت خیر را شناسایی می کند. دروس تخصصی این رشته شامل: زمین‌شناسی‌ مناطق‌ دریایی‌، زمین‌شناسی‌ عمومی‌، سنگ‌شناسی‌ (رسوبی‌ ـ آذرین‌ و دگرگونی‌)، کانی‌شناسی‌، برداشت‌ زمین‌شناسی‌، زمین‌شناسی‌ ساختمانی‌، ژئوفیزیک‌، ژئوشیمی‌ آلی‌ (نفت‌)، تخمین‌ و ارزیابی‌ ذخایر نفتی‌، زمین‌شناسی‌ ایران‌ و مناطق‌ همجوار، روش‌های‌ افزایش‌ برداشت‌ از مخازن‌، عملیات‌ زمین‌شناسی‌ ایران‌، مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌، میکروپالئونتولوژی‌، اصول‌ حفاری‌، گل‌ حفاری‌ و سیمانکاری‌ چاه‌ها و … می باشد.

گرایش مهندسی حفاری: این گرایش در واقع به ساخت و بررسی دستگاه ها و تجهیزات حفاری می پردازد و همچنین تلاش می کند که هزینه های حفاری برای استخراج نفت را کاهش دهد. دروس تخصصی این رشته شامل: مبانی‌ مهندسی‌ برق‌، دینامیک‌، مهندسی‌ حفاری‌ ، سیمان‌ حفاری‌، گل‌ حفاری‌، مهندسی‌ حفاری‌ پیشرفته‌ ، اسیدکاری‌ در عملیات‌ می باشد.

گرایش مهندسی مخازن نفت: به دلیل افت مخازن نفت کشور و نرسیدن نفت به سطح زمین منجر به ایجاد رشته ای با عنوان بهرمندی از مخازن نفت ایجاد گردد. دروس تخصصی این رشته شامل: مکانیک‌ سیالات‌ دو فازی‌، انتقال‌ جرم‌، ترمودینامیک‌، مهندسی‌ مخازن‌، مطالعات‌ مخازن‌، عملیات‌ بهره‌برداری‌، روش‌های‌ افزایش‌ وبرداشت‌ مخازن‌، مدیریت‌ و صیانت‌ از مخازن‌ می باشد.

آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97

 گرایش‌ مهندسی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌: یک فرد به عنوان مهندس بهرمندی از منابع نفت  پرفوراسیون، مهارکردن شن، کنترل جریان حفاری نزولی، کنترل تجهیزات حفاری نزولی، ارزیابی کردن روش‌های ساختگی انتقال از راه هوا و همچنین انتخاب سطح تجهیزاتی که جداکننده مایع تولید شده‌اند، می باشد. دروس تخصصی این رشته شامل:اصول‌ ژئوفیزیک‌ اکتشافی‌،مکانیک‌ سیالات‌ دوفازی‌، مهندسی‌ مخازن‌ ، مهندسی‌ حفاری‌، عملیات‌ بهره‌برداری‌، تخمین‌ مخازن‌ در چاه‌های‌ اکتشافی‌، روش‌های‌ افزایش‌ و برداشت‌ از مخازن‌، آزمایشگاه‌ نفت‌ می باشد. برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آخرین پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت را در نرم افزار بالا قرار داده ایم .

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع : آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری – آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سراسری 96 – 97 – آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری – آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری 96 – 97

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *